DeachSword 已停止服務,
你正在瀏覽由 YinMo 維護的子站點 yinmo.deachsword.com, 有許多資源/頁面無法瀏覽屬正常情況
若有任何問題都可以透過 Email 聯絡我

Character List

Rinku Aimoto

Rinku Aimoto

Maho Akashi

Maho Akashi

Muni Ohnaruto

Muni Ohnaruto

Rei Togetsu

Rei Togetsu

Kyoko Yamate

Kyoko Yamate

Shinobu Inuyose

Shinobu Inuyose

Yuka Jennifer Sasago

Yuka Jennifer Sasago

Esora Shimizu

Esora Shimizu

Saki Izumo

Saki Izumo

Ibuki Niijima

Ibuki Niijima

Towa Hanamaki

Towa Hanamaki

Noa Fukushima

Noa Fukushima

Rika Seto

Rika Seto

Marika Mizushima

Marika Mizushima

Saori Hidaka

Saori Hidaka

Dalia Matsuyama

Dalia Matsuyama

Tsubaki Aoyagi

Tsubaki Aoyagi

Nagisa Tsukimiyama

Nagisa Tsukimiyama

Hiiro Yano

Hiiro Yano

Aoi Miyake

Aoi Miyake

Miyu Sakurada

Miyu Sakurada

Haruna Kasuga

Haruna Kasuga

Kurumi Shiratori

Kurumi Shiratori

Miiko Takeshita

Miiko Takeshita

Airi Amano

Airi Amano

Mana Kase

Mana Kase

Shano Himegami

Shano Himegami

Toka Takao

Toka Takao

Michiru Kaibara

Michiru Kaibara

Discord
Discord